ỨNG DỤNG LỊCH SỬ
TRONG SÁNG TÁC MỸ THUẬT

Giới thiệu môn học – Overview

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 20 buổi

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Học phần chuyên sâu

TRÌNH ĐỘ: Đã học qua nền tảng

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: Có định hướng theo học vẽ chuyên nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

GENERALITY | GREEK | ROMAN | EUROPEANS | OTHERS

ARMORS | HELMETS | WEAPONS | SHIELDS

Bài kiểm tra áp dụng kiến thức của 5 buổi đầu

HISTORY | ART STYLES | ARMORS / WEAPONS | SOCIETY / LIFE | SYMBOLISM

HISTORY | ART STYLES | ARMORS / WEAPONS | SOCIETY / LIFE | SYMBOLISM

HISTORY | ART STYLES | ARMORS / WEAPONS | SOCIETY / LIFE | SYMBOLISM

HISTORY | ART STYLES | ARMORS / WEAPONS | SOCIETY / LIFE | SYMBOLISM

HISTORY | ART STYLES | ARMORS / WEAPONS | SOCIETY / LIFE | SYMBOLISM

Bài kiểm tra áp dụng kiến thức thứ 2

GREEK / ROMAN | EGYPTIAN | NORSE | ISLAMIC | ASIANS

Bài kiểm tra tổng hợp áp dụng toàn bộ kiến thức đã học trong môn học.

SẢN PHẨM SINH VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập