DIGITAL PAINTING NÂNG CAO

Giới thiệu môn học – Overview

Digital-painting-nang-cao-pham-thach-thao

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 6 tuần

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Học phần chuyên sâu

TRÌNH ĐỘ: Đã học qua nền tảng

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

 • Ôn tập về diễn đạt chất liệu cơ bản
 • Ôn tập diễn đạt ánh sáng
 • Xây dựng bố cục tranh chân dung nhân vật
 • Duyệt phác thảo 1
 • Duyệt phác thảo 2
 • Hoàn thiện và chấm bài giữa môn
 • Cách kể chuyện bằng bố cục
 • Cách kể chuyện bằng màu sắc
 • Duyệt phác thảo 1
 • Duyệt phác thảo 2
 • Duyệt phác thảo 3
 • Hoàn thiện tác phẩm

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

KHÓA HỌC DÀI HẠN

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

Đăng nhập