KÝ HỌA

Giới thiệu môn học – Overview

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 18 buổi

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Học phần chuyên sâu

TRÌNH ĐỘ: Đã học qua nền tảng

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: Có định hướng theo học vẽ chuyên nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

Giới thiệu chung | Propotion | Gesture

Cấu trúc thân | Phương pháp vẽ

Cấu trúc đầu | Phương pháp vẽ đầu

Cấu trúc quần áo, phụ kiện | Phương pháp vẽ

Thực hành vẽ cụm dáng hành động phối hợp.

Dự án tổng hợp kiến thức của môn học.

SẢN PHẨM SINH VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập