THIẾT KẾ TRONG GAME - GAME DESIGN

Giới thiệu môn học – Overview

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 20 buổi

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Học phần chuyên sâu

TRÌNH ĐỘ: Đã học qua nền tảng

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: Có định hướng theo học vẽ chuyên nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

Giới thiệu chung về quy trình thiết kế Game | Lộ trình môn học | Vị trí và công việc của game artist

Phân tích các loại hình game cơ bản | Nội dung game và yêu cầu thiết kế.

Quy trình thiết kế hình ảnh cho game | Project

Thực hiện thiết kế 1 project game theo yêu cầu.

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập