THIẾT KẾ SINH VẬT KHÁC LOÀI

Giới thiệu môn học – Overview

thiet-ke-sinh-vat-khac-loai-banner-pham-minh-thong-

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 16 buổi

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Học phần chuyên sâu

TRÌNH ĐỘ: Đã học qua nền tảng

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

  • Giới thiệu chung về môn học, các khái niệm cơ bản. Giúp sinh viên sàng lọc những kiến thức đã học trong chương trình học để áp dụng vào môn học sắp tới.
  • 6 nguyên tắc thiết kế giúp sinh viên có phương pháp thiết kế sinh vật khác loài hợp lý và bài bản. 
  • Áp dụng các kiến thức đã học ở nửa đầu môn học để nghiên cứu và làm bài tập lớn giữa môn.
  • Giới hạn
  • Cảm hứng thiết kế
  • Phong cách, thể loại
  • Môi trường ứng dụng
  • Dự án lớn cuối môn học giúp các bạn tổng hợp được những kiến thức đã học để tạo ra một sản phẩm lớn với đúng những tiêu chí yêu cầu của môn học.

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập