LỊCH SỬ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Giới thiệu môn học – Overview

lichsuthietke-popart-tranmaianh-k3f

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 24

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Học phần chuyên sâu

TRÌNH ĐỘ: Đã qua nền tảng

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập