GIẢI PHẪU TẠO HÌNH (2d)

Giới thiệu môn học – Overview

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 22 buổi

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Nền tảng – Fundamentals

TRÌNH ĐỘ: Từ cơ bản đến chuyên sâu

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

 • Buổi 1: Giới thiệu môn học
 • Buổi 2: Cấu trúc xương đầu
 • Buổi 3: Cấu trúc xương phần thân
 • Buổi 4: Cấu trúc xương vai và tay
 • Buổi 5: Cấu trúc xương chân
 • Buổi 6: Kiểm tra giữa học phần
 • Buổi 7: Cấu trúc cơ đầu
 • Buổi 8: Cấu trúc cơ cổ, ngực
 • Buổi 9: Cấu trúc cơ bụng, lưng
 • Buổi 10: Cấu trúc cơ vai và tay
 • Buổi 11: Cấu trúc cơ mông, đùi, chân
 • Buổi 12: Kiểm tra cuối học phần

SẢN PHẨM SINH VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

CÁC MÔN HỌC KHÁC

KHÓA HỌC DÀI HẠN

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

Đăng nhập