Nghiên cứu thiên nhiên (2D)

Giới thiệu môn học – Overview

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 8 tuần

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Học phần nền tảng

TRÌNH ĐỘ: Từ cơ bản đến chuyên sâu

ĐỐI TƯỢNG:  Sinh viên các khóa học dài hạn

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

 • Nghiên cứu thiên nhiên là gì?
 • Ý nghĩa của môn học
 • Lộ trình môn học
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kỹ năng và công cụ
 • Mối liên hệ giữa 7 yếu tố tạo hình
 • Tư duy giản lược
 •  Phương pháp giản lược
 • Cách điệu, biến đổi hình
 • Phương pháp cách điệu hình

 

 • Project 1
 • Tư duy 3d
 • Cách phân tích khối
 • Cấu trúc khối trong không gian
 • Cấu trúc khối ứng dụng cho thực vật – động vật
 • Từ hình đến khối – từ khối về hình
 • Kết hợp khối cấu trúc tương đồng
 • Texture – Bề mặt chất liệu và ứng dụng trong thiết kế quảng cáo

Project 2: Thể nghiệm chất liệu độc bản vào thiết kế poster – bao bì

 • Project cuối môn

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập