LÝ THUYẾT THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Giới thiệu môn học – Overview

ly-thuyet-thiet-ke-do-hoa-k7-vu-manh-tuan

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 20 buổi

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Nền tảng – Fundamentals

TRÌNH ĐỘ: Từ cơ bản đến chuyên sâu

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

HÌNH THỨC HỌC: Học trực tiếp tại trường

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC: Có định hướng theo học vẽ chuyên nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

Đăng nhập