TYPOGRAPHY

Giới thiệu môn học – Overview

typography-nguyenhoangphinga-k3r

GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tính chất của môn học

Kiến thức

Kỹ năng

THỜI LƯỢNG MÔN HỌC: 8 tuần

VỊ TRÍ MÔN HỌC: Học phần chuyên sâu

TRÌNH ĐỘ: Đã học qua nền tảng

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên các khóa học dài hạn 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Nội dung chương trình học- Schedule

SẢN PHẨM HỌC VIÊN

Sản phẩm học viên – Student Gallery

KHÓA HỌC DÀI HẠN

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

Đăng nhập