Yếu tố nhận diện cốt lõi

Thành phần của logo

Hệ thống lưới

Logo trên các nền

Khoảng cách an toàn

kiểu chữ thương hiệu

Màu sắc thương hiệu

Ứng dụng nhận diện

Đăng nhập