Đăng ký thành viên

(Dành cho các bạn học sinh, sinh viên theo học chương trình dài hạn của Monster Lab Academy) 

– Các bạn lưu ý đặt Username có dạng: “tên + Lớp” (vd: monster-ac3) để nhận diện sinh viên trường.
– Sau khi đăng ký thành công, các bạn vui lòng vào Student Dashboard để hoàn thiện Profile của mình. (Lưu ý: Phần này rất quan trọng để nhận diện các bạn khi ghi danh vào các khóa học nên các bạn lưu ý thực hiện đầy đủ)

[tutor_student_registration_form]

KHÓA HỌC DÀI HẠN

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

Đăng nhập